Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tervetuloa Vaasan, seudun ja Merenkurkun saariston uudelle sivustolle! Tämä on sivuston kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään. Mitä mieltä olet sivustosta?

Ohita valikko
Sataa Vaasan Kaupunki

Hulevesien hallinta

Vaasan kaupunki järjestää hulevesien hallinnan Vaasassa asemakaava-alueella. Hulevedet ovat maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kerääntyvän sade- tai sulamisveden sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevesien hoitamiseen liittyy myös tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta.

Hulevesien hallinnan kokonaisuus koostuu kunnan hulevesijärjestelmästä, johon kuuluvat kunnan vastuulla olevat hulevesien hallinnan rakenteet ja laitteet.

Kunta vastaa tulvavahinkojen ehkäisystä ja tulvantorjunnasta omistamillaan kiinteistöillä sekä tie-, katu-, vesistö- ja viheralueilla. Kunnan vastuulle kuuluu myös vastata oman palvelutuotannon jatkuvuudesta, infrastruktuurin ylläpitämisestä sekä pelastustoiminnan tukemisesta tulvatilanteen uhatessa ja sen aikana.

Kiinteistön omistajan tai haltijan sekä asukkaiden on suojeltava itseään ja omaisuuttaan käytettävissä olevin keinoin. Heidän on omalta osaltaan ehkäistävä tulvavahinkojen syntymistä ja varauduttava tulvatilanteen edellyttämiin vahingontorjunta- ja suojaustoimenpiteisiin.

Hulevesiverkon vaikutusalueet ovat Vaasan ja Vähänkyrön asemakaavoitetut alueet.

Kuka vastaa hulevesitoiminnan järjestämisestä?

Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella huolehtii kuntatekniikka. Rakennusvalvonta vastaa lupa-asioista ja toimii valvovana viranomaisena.

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoja hulevesistä saat työmaapäällikkö Pertti Lähteenmäeltä. Työmaapäällikkö vastaa hulevesijärjestelmän kunnossapidosta, hulevesiviemäreistä ja ojista.

Hulevesijärjestelmään liittyminen tapahtuu samalla, kun kiinteistönomistaja liittyy asuinalueensa vesi- ja viemäriverkostoon. Lue lisää Vaasan Veden liittymispalveluista sivulta Vesihuolto.

Hulevesimaksun määräytyminen

Rakennettu kiinteistö tai kiinteistölle myönnetty rakennuslupa asemakaava-alueella ja tontin koko määrittävät maksun. Maksu koskee kaikkia rakennusluvallisia asemakaava-alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Tekninen lautakunta on määritellyt huleveden vaikutusalueen 10.6.2015 § 64, mitä ko. maksu koskee. Maksut ovat seuraavat:

Kiinteistö (m2) Hulevesimaksu (€)/v
<750 25
751-1500 45
1501-3000 90
3001-5000 150
5001-10 000 300
10 001- 600+25 €/1000 m2 ja maksukatto 2000 €

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoittaa hulevesi?
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- ja sulamisvesi (Hulevesiopas, Kuntaliitto)

Mihin lakiin hulevesimaksu perustuu?
1.9.2014 voimaan tulleet Vesihuoltolain (132/1999) ja Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (681/2014 § 103n) siirsivät hulevesien hallinnan MLR:n piiriin eli kunnan järjestettäväksi. Muut vesiasiat ovat edelleen vesihuoltolaitoksen tehtäviä. Vaasan kaupungin tekninen lautakunta päätti hulevesimaksusta 14.10.2015 § 131 .

Kaupunki vastaa edelleen yleisten alueiden kuten puistojen ja katujen hulevesikustannuksista.

Mitä vastinetta hulevesimaksulle saa?
Maksulla katetaan hulevesijärjestelmän ylläpito- ja investointikustannuksia. Esim. vuonna 2015 kaupunki investoi hulevesien hallintaan rakentamalla Klemetinpuiston tulva-altaan Hietalahdessa.

Keräämme kaikki sadevedet, miksi pitäisi vielä maksaa hulevesimaksua?
Hulevesijärjestelmä on kaupungin laajuinen, se kattaa myös lumien sulamisvedet. Poikkeustilanteissa kuten myrskyissä, kiinteistökohtainen hulevesien hallinta on riittämätön. Hulevesijärjestelmällä pyritään hallitsemaan koko asemakaava-alueella mahdollisia kaupunkitulvariskejä, siten että esim. liikenneyhteydet toimivat myös poikkeusolosuhteissa.

Pitääkö hulevesimaksua maksaa mökistä, vaikka siellä ollaan vaan kesällä?
Mikäli mökki sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, se ei kuulu hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen, eikä hulevesimaksua siten tarvitse maksaa.

Koskeeko hulevesimaksu myös asumatonta taloa, autiotaloa?
Kyllä koskee, jos talo on asemakaava-alueella.

Naapurin hulevedet valuvat pihaani, mitä niille voi tehdä?
Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa hulevesien käsittelystä molempia tyydyttävällä tavalla. Mikäli se ei onnistu, niin voi ottaa yhteyttä kaupungin Rakennusvalvontaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f § 1 mom mukaan hulevedet eivät saa valua tontin ulkopuolelle.

Naapuri pesee mattoja ja autoja pihassaan ja pesuvedet valuvat meidän pihaamme, miten toimitaan?
Mattojen ja autojen pesuvedet pitää johtaa viemäriin. Kaupungilla on myös matonpesupaikkoja.Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa. Mikäli se ei onnistu, niin voi ottaa yhteyttä kaupungin Rakennusvalvontaan.

Mistä alkaen hulevesimaksua on maksettava, kun alamme rakentaa omakotitaloa?
Rakennusluvan myöntämisestä alkaen.

Olemme myymässä taloa kesällä, kuinka maksu määräytyy?
Maksu määräytyy edellisen vuoden lopun tilanteen perusteella (31.12.).

Onko maksu sama kaikille, esim. eläkeläisille ja sotaveteraaneille?
Maksu on tasapuolinen kaikille.

Vaikuttaako pihan pinnoite maksuun?
Ei vaikuta. Hulevesimaksujärjestelmä halutaan pitää selkeänä, jotta hallintokustannukset eivät kasva.

Eikö hulevesiä voisi koota lammikoiksi?
Hulevesiä kootaan kosteikkopuhdistamoihin esimerkiksi Gerbyssä, Purolassa ja Bölessä.

Tonttiliittymämme rumpu on tukossa ja sateella vettä kertyy pihaan. Tarvitseeko meidän maksaa hulevesimaksua, jos rumpu ei toimi?
Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, ja siten suoraan ulosottokelpoinen. Tukkiutunut liittymärumpu/ritiläkansi on kiinteistön omistajan itse pidettävä auki.

Kadut aurataan niin, että lumikasoja on erityisesti meidän tonttimme kohdalla ja keväällä vedet valuvat meidän pihaamme, huomioidaanko tätä maksussa?    
Hulevesimaksun tuotto käytetään hulevesijärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Tontin omistajan tehtävä on kuljettaa tontin edessä olevat lumet pois. Kaupunki ottaa mielellään vastaan tietoa järjestelmän puutteista esim. sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Asumme meren / joen rannalla, pitääkö maksaa?
Ei vaikuta, rantatonttikin kuuluu hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

Voinko anoa vapautusta hulevesimaksusta?
Kunnan julkisoikeudellisen hulevesimaksun maksamisesta ei voi anoa vapautusta, koska maksuperuste ei ole liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään, vaan kunnan päätös alueesta, jota sen hulevesijärjestelmä palvelee (Luukkonen Kuntaliitto 26.6.2015). Hulevesimaksun taksaa koskeva päätös on sen sijaan valituskelpoinen.

Miten tämä hulevesi liittyy vesilaskuun?
Ei mitenkään. Vaasan Vesi laskuttaa talous- ja jätevesistä erikseen.

Maksan jo ekomaksua, eikö se kata tätä?
Ekomaksu kattaa jätehuoltopalveluita.

Voinko johtaa hulevedet jätevesiviemäriin?
Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on Vesihuoltolain 17 d mukaan kielletty.

Ota yhteyttä